ပံုနိွပ္ေရးနွင့္ ထုတ္ေဝေရးဦးစီးဌာန

နိဒါန္း

ျပန္ျကားေရးဝန္ျကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ ဦးစီးဌာနနွစ္ခုနွင့္ လုပ္ငန္းသံုးခု ရွိသည့္အနက္ ပံုနွိပ္ေရးနွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္းလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ပံုနွိပ္ေရးနွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း၏ သမိုင္းအစမွာ လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ေပါင္း ၁၃ဝ ေက်ာ္၊ ၁၈၈ဝ ျပည့္နွစ္က ရန္ကုန္ဗဟိုအက်ဉ္းေထာင္တြင္ မစၥတာေကာလ္ဘတ္ ဆိုသူနွင့္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အစိုးရပံုနွိပ္တိုက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပံုနွိပ္ေရးနွင့္စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ အေျခခံပညာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသံုး ဖတ္စာအုပ္မ်ားကို ပညာေရးဝန္ျကီးဌာန၏ မွာျကားခ်က္အတိုင္း နွစ္စဉ္ပံုနွိပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထို့ျပင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရနွင့္ ဝန္ျကီးဌာနမ်ားမွအပ္နွံေသာ ပံုနွိပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးျကီးေသာ မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ား၊ စာေပဖြံ့ျဖိုးေရးအတြက္ စာအုပ္စာေစာင္မ်ား ပံုနွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း၊ ရန္ကုန္ျမို့နွင့္ မနၱေလးျမို့တို့တြင္ စာေပဗိမာန္ ျပည္သူ့စာျကည့္တိုက္မ်ားနွင့္ စာအုပ္အေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္၍ စာေပဖြံ့ျဖိုးမႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နွစ္စဉ္ စာေပဆုမ်ား ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္ေပးျခင္းတို့ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အသိပညာ ဗဟုသုတျပည့္ဝေရး လူ့စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ့ျဖိုး တိုးတက္ေရးတို့ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

သတင္း/ ေၾကညာခ်က္

အစည္းအေဝးတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ သုတ (သိပၸံ) စာအုပ္မ်ားအနက္ ေပးပို႔လာသည့္စာအုပ္မ်ားကို ဆန္ခါတင္အဆင့္ စိစစ္ဖတ္ရႈေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍

အစည္းအေဝးတြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ စာေပဗိမာန္စာမူဆုၿပိဳင္ပြဲသို႔ ေပးပို႔ယွဥ္ၿပိဳင္ထားသည့္ စာပေဒသာ စာမူမ်ားအား ဆန္ခါတင္အဆင့္ စိစစ္ဖတ္ရႈေနမႈ အေျခအေနကို

အစည္းအေဝးတြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ စာေပဗိမာန္စာမူဆုၿပိဳင္ပြဲသို႔ ေပးပို႔ယွဥ္ၿပိဳင္ထားသည့္ သုတ (ဝိဇၨာ) စာမူမ်ားအား ဆန္ခါတင္အဆင့္ စိစစ္ဖတ္ရႈေနမႈ အေျခအေနကို