ပံုနိွပ္ေရးနွင့္ ထုတ္ေဝေရးဦးစီးဌာန

နိဒါန္း

ျပန္ျကားေရးဝန္ျကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ ဦးစီးဌာနနွစ္ခုနွင့္ လုပ္ငန္းသံုးခု ရွိသည့္အနက္ ပံုနွိပ္ေရးနွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္းလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ပံုနွိပ္ေရးနွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း၏ သမိုင္းအစမွာ လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ေပါင္း ၁၃ဝ ေက်ာ္၊ ၁၈၈ဝ ျပည့္နွစ္က ရန္ကုန္ဗဟိုအက်ဉ္းေထာင္တြင္ မစၥတာေကာလ္ဘတ္ ဆိုသူနွင့္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အစိုးရပံုနွိပ္တိုက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပံုနွိပ္ေရးနွင့္စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ အေျခခံပညာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသံုး ဖတ္စာအုပ္မ်ားကို ပညာေရးဝန္ျကီးဌာန၏ မွာျကားခ်က္အတိုင္း နွစ္စဉ္ပံုနွိပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထို့ျပင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရနွင့္ ဝန္ျကီးဌာနမ်ားမွအပ္နွံေသာ ပံုနွိပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးျကီးေသာ မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ား၊ စာေပဖြံ့ျဖိုးေရးအတြက္ စာအုပ္စာေစာင္မ်ား ပံုနွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း၊ ရန္ကုန္ျမို့နွင့္ မနၱေလးျမို့တို့တြင္ စာေပဗိမာန္ ျပည္သူ့စာျကည့္တိုက္မ်ားနွင့္ စာအုပ္အေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္၍ စာေပဖြံ့ျဖိုးမႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နွစ္စဉ္ စာေပဆုမ်ား ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္ေပးျခင္းတို့ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အသိပညာ ဗဟုသုတျပည့္ဝေရး လူ့စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ့ျဖိုး တိုးတက္ေရးတို့ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

သတင္း/ ေၾကညာခ်က္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၈) ရက္တြင္ စာအုပ္ (၁၆) အုပ္ ထပ္မံရရွိခဲ့ရာ လာေရာက္ေပးပို႔သည့္ ရက္မ်ားကို လည္း Web Site တြင္ သတင္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းစာအုပ္မ်ား စာရင္းကို ေအာက္တြင္ စုစည္းေဖာ္ျပ ေပးထားပါသည္။

ေ႐ႊစင္ဝင္းဝါ ကုမၸဏီလီမိတက္ (Shwe Sin Win War Company Limited) ျမန္မာနိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၆(၁)အရ ကုမၸဏီကို အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား ဆႏၵအေလ်ာက္ ဖ်က္သိမ္းရန္ ေၾကာ္ျငာျခင္း၊

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပုံႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္းမွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္၊ သာမန္အသုံးစရိတ္ျဖင့္ စက္အရံပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရန္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းကို ေၾကညာအပ္ပါသည္ -