သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

05 Jan 2017
 
 
ေနျပည္ေတာ္   ဇန္နဝါရီ   ၄ 
 
ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔     အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ လူသားခ်င္း    စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးအပ္ေရးႏွင့္  ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး သတင္းထုတ္ျပန္ေရး  ေကာ္မတီက ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။
15 Dec 2016

 

 

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

 

ရခိုင္ျပည္နယ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

 

15 Dec 2016
 
ရခိုင္ျပည္နယ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
 
ေနျပည္ေတာ္   ဒီဇင္ဘာ   ၁၄
 

Pages