ေၾကညာခ်က္

Fri, 06/19/2015 - 00:09

 

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ံုး

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္(၅/၂ဝ၁၅)

 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၆ ရက္

၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၅ ရက္

 

Sun, 05/31/2015 - 03:17

 

 

ေလွစီးဒုကၡသည္မ်ားအား ရွာေဖြကူညီရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိခ်ိန္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းႏိုင္ေသာ အဆိုးျမင္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအားလံုး ျမန္မာကပယ္ခ်