၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သတင္းလဆန္း ၂ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၊ ၾသဂုတ္္ ၂၃ ရက္၊  ဗုဒၶဟူးေန႔။

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၁ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၊ ၾသဂုတ္္ ၂၂ ရက္၊ အဂၤါေန႕။

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လကြယ္ေန႕၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၊ ၾသဂုတ္္ ၂၁ ရက္၊ တနလၤာေန႕။

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္ ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၊ ၾသဂုတ္္ ၂၀ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔။

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္ ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၊ ၾသဂုတ္္ ၁၉ ရက္၊ စေနေန႔။

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္ ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၊ ၾသဂုတ္္ ၁၈ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔။

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၊ ၾသဂုတ္္ ၁၇ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔။

Download