၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္၊  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၂၃ ရက္၊  တနဂၤေႏြေန႔။

Download

 ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ  ၂၂  ရက္၊  စေနေန႔။

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၂၁ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔။

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၂၀ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႕။

Download

 ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၈  ရက္္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၁၉  ရက္၊  ဗုဒၶဟူးေန႔။

Download

 ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၇  ရက္္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၁၈  ရက္၊ အဂၤါေန႕။

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၁၇  ရက္၊ တနလၤာေန႕။

Download