၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ရက္၊  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ  ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔။

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္၊  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ  ရက္၊ စေနေန႔။

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္၊  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္၊ ေသာၾကာေန႕။

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္  ရက္၊  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔။

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ရက္၊  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔။

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္  ရက္၊  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္၊ အဂၤါေန႕ ။

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္  ရက္၊  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္၊ တနလၤာေန႔။

Download