၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၂၀  ရက္၊  ၾကာသပေတးေန႔။

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၁၉  ရက္၊  ဗုဒၶဟူးေန႔။

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၁၈  ရက္၊ အဂၤါေန႕။

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၁၇  ရက္၊ တနလၤာေန႕။

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၁၆  ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔။

Download

 ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္၊ စေနေန႔။

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔။

Download