၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ရက္၊  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္  ရက္၊ စေနေန႔။

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္  ရက္၊  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္  ရက္၊ ေသာၾကာေန႕။

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ရက္၊  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ရက္၊ ၾကာသပေတး။

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္၊  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔႔။

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလျပည့္ေန႔၊  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၁ရက္၊ အဂၤါေန႔။

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလဆန္း ၁ ရက္၊  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၁ ရက္၊ တနလၤာေန႕။

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလဆန္း ၁ ရက္၊  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၁ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔။

 

Download