၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္  ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔။

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္၊ အဂၤါေန႔။

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၀ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္၊ တနလၤာေန႔။

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔။

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္၊ စေနေန႔။

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္၊ ေသာၾကာေန႕။

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္  ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔။

Download