၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ နယုန္လဆန္း ၃ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊  ေမ ၂၈ ရက္၊  တနဂၤေႏြေန႔။ 

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ နယုန္လဆန္း ၂ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊  ေမ ၂၇ ရက္၊  စေနေန႔။

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ နယုန္လဆန္း ၁ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊  ေမ ၂၆ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔။

Download

 ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လကြယ္ေန႕၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊  ေမ ၂၅ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔။

Download

 ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည္႔ေက်ာ္ ၁၄ ရက္ ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊  ေမ ၂၄ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔။

Download

 ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည္႔ေက်ာ္ ၁၃ ရက္ ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊  ေမ ၂၃ ရက္၊ အဂၤါေန႕။

Download

 ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည္႔ေက်ာ္ ၁၂ ရက္ ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊  ေမ ၂၂ ရက္၊ တနလၤာေန႕။

Download