၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္  ရက္၊  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္ ရက္၊ အဂၤါေန႔။

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္  ရက္၊  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္  ရက္၊ တနလၤာေန႔။

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ရက္၊  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္  ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔။

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္၊  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္  ရက္၊ စေနေန႔။

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္  ရက္၊  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္  ရက္၊ ေသာၾကာေန႕။

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္  ရက္၊  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္  ရက္၊  ၾကာသပေတးေန႔။

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္၊  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္  ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔။

 

Download