၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၇ ရက္၊  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္၊ အဂၤါေန႔။

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၆ ရက္၊  ၂၀၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္၊ တနလၤာေန႔။

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ရက္၊  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔။

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ရက္၊၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ရက္၊ စေနေန႔။

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၃ ရက္၊၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္၊ ေသာၾကာေန႕။

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း  ရက္၊၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္၊  ၾကာသပေတးေန႔။

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၁ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔။

 

Download