၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ရက္၊  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ  ရက္၊ စေနေန႔။

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္၊  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္၊ ေသာၾကာေန႕။

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ရက္၊  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္၊  ၾကာသပေတးေန႔။

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ရက္၊  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔။

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ရက္၊  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ  ရက္၊ အဂၤါေန႔။

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ရက္၊  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ  ရက္၊ တနလၤာေန႔။

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ  ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔။

 

Download