၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁ ရက္၊  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔။

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလကြယ္ေန႔၊  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္၊ စေနေန႔။

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္၊  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္၊ ေသာၾကာေန႕။

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္၊  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔။

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္  ရက္၊  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ  ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔။

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္  ရက္၊  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္၊ အဂၤါေန႕။

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္၊  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္၊ တနလၤာေန႔။

Download