၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလဆန္း ၆ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ (၂၉-၆-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလဆန္း ၅ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ (၂၈-၆-၂၀၁၇)

 

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလဆန္း ၄ ရက္၊ အဂၤါေန႔၊ (၂၇-၆-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလဆန္း ၃ ရက္၊ တနလၤာေန႔၊ (၂၆-၆-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလဆန္း ၂ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ (၂၅-၆-၂၀၁၇)

 

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလဆန္း ၁ ရက္၊ စေနေန႔၊ (၂၄-၆-၂၀၁၇)

 

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ နယုန္လကြယ္၊  ေသာၾကာေန႔၊ (၂၃-၆-၂၀၁၇)

 

Download