၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊ (၂၁-၁၀-၂၀၁၆)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ (၂၀-၁၀-၂၀၁၆)

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၃ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ (၁၉-၁၀-၂၀၁၆)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္၊ အဂၤါေန႔၊ (၁၈-၁၀-၂၀၁၆)

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္၊ တနလၤာေန႔၊ (၁၇-၁၀-၂၀၁၆)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ (၁၆-၁၀-၂၀၁၆)

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လဆန္း ၁၄ ရက္၊ စေနေန႔၊ (၁၅-၁၀-၂၀၁၆)

Download