၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၂ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ (၂၃-၈-၂၀၁၇)

 

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၁ ရက္၊ အဂၤါေန႔၊ (၂၂-၈-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လကြယ္၊ တနဂၤလာေန႔၊ (၂၁-၈-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ (၂၀-၈-၂၀၁၇)

 

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္၊ စေနေန႔၊ (၁၉-၈-၂၀၁၇)

 

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊  (၁၈-၈-၂၀၁၇)

 

Download

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္၊  ၾကာသပေတးေန႔၊  (၁၇-၈-၂၀၁၇)

Download