၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလကြယ္၊ စေနေန႔၊ (၁-၁၀-၂၀၁၆)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊ (၃၀-၉-၂၀၁၆)

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ (၂၉-၉-၂၀၁၆)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ (၂၈-၉-၂၀၁၆)

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္၊ အဂၤါေန႔၊ (၂၇-၉-၂၀၁၆)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္၊ တနလၤာေန႔၊ (၂၆-၉-၂၀၁၆)

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ (၂၅-၉-၂၀၁၆)

Download