၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ (၁၈-၁-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္၊ အဂၤါေန႔၊ (၁၇-၁-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္၊ တနလၤာေန႔၊ (၁၆-၁-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၃ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ (၁၅-၁-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္၊ စေနေန႔၊ (၁၄-၁-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊ (၁၃-၁-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ (၁၂-၁-၂၀၁၇)

Download