၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္၊ အဂၤါေန႔၊ (၃၀-၈-၂၀၁၆)

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္၊ တနလၤာေန႔၊ (၂၉-၈-၂၀၁၆)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ (၂၈-၈-၂၀၁၆)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္၊ စေနေန႔၊ (၂၇-၈-၂၀၁၆)
 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊ (၂၆-၈-၂၀၁၆)

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ (၂၅-၈-၂၀၁၆)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ (၂၄-၈-၂၀၁၆)

 

Download