၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္၊ တနလၤာေန႔၊ (၂၀-၂-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ (၁၉-၂-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္၊ စေနေန႔၊ (၁၈-၂-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊ (၁၇-၂-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ (၁၆-၂-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ (၁၅-၂-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၃ ရက္၊ အဂၤါေန႔၊
(၁၄-၂-၂၀၁၇)

Download