၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊ (၂၄-၆-၂၀၁၆)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ (၂၂-၆-၂၀၁၆)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္၊ အဂၤါေန႔၊ (၂၁-၆-၂၀၁၆)

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္၊ တနလၤာေန႔၊ (၂၀-၆-၂၀၁၆)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နယုန္လဆန္း ၁၄ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ (၁၉-၆-၂၀၁၆)

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နယုန္လဆန္း ၁၃ ရက္၊ စေနေန႔၊ (၁၈-၆-၂၀၁၆)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နယုန္လဆန္း ၁၂ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊ (၁၇-၆-၂၀၁၆)

 

Download