၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔၊ (၂၂-၁-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္ စေနေန႔၊ (၂၁-၁-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္ ေသာၾကာေန႔၊ (၂၀-၁-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္ ၾကာသပေတးေန႔၊ (၁၉-၁-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ (၁၈-၁-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္၊ အဂၤါေန႔၊ (၁၇-၁-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္၊ တနလၤာေန႔၊ (၁၆-၁-၂၀၁၇)

Download