၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလဆန္း ၁ ရက္၊ အဂၤါေန႔၊ (၂၈-၃-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလကြယ္၊ တနလၤာေန႔၊ (၂၇-၃-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ (၂၆-၃-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္၊ စေနေန႔၊ (၂၅-၃-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊ (၂၄-၃-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ (၂၃-၃-၂၀၁၇)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ (၂၂-၃-၂၀၁၇)

Download