၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၇ ရက္၊ အဂၤါေန႔၊ (၆-၁၂-၂၀၁၆)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၆ ရက္၊ တနလၤာေန႔၊ (၅-၁၂-၂၀၁၆)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၅ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ (၄-၁၂-၂၀၁၆)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၄ ရက္၊ စေနေန႔၊ (၃-၁၂-၂၀၁၆)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၃ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊ (၂-၁၂-၂၀၁၆)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၂ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ (၁-၁၂-၂၀၁၆)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၁ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ (၃၀-၁၁-၂၀၁၆)

Download