၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္၊ အဂၤါေန႔၊ (၂၆-၇-၂၀၁၆)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္၊ တနလၤာေန႔၊ (၂၅-၇-၂၀၁၆)

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ (၂၄-၇-၂၀၁၆)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္၊ စေနေန႔၊ (၂၃-၇-၂၀၁၆)

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၃ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊၊ (၂၂-၇-၂၀၁၆)

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔၊၊ (၂၁-၇-၂၀၁၆)

 

Download

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ (၂၀-၇-၂၀၁၆)

Download