အစိုးရသစ္လက္ထက္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား