ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ဒုတိယသမၼတ (၁)၊ ဒုတိယသမၼတ (၂)

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အေထြေထြ