ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူႏွင့္အဖြဲ႔ အမည္စာရင္းေပးပုိ႔ထားေသာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားစာရင္း

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူႏွင့္ အဖြဲ႕အမည္စာရင္းေပးပို႔ထားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားစာရင္း

စဥ္

ဝန္ႀကီးဌာန

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕

ဆက္သြယ္ရမည့္
ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

အမည္

ရာထူး

ဌာန

၁။

ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးေက်ာ္ေဇယ်

အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္
(အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္)

ဝန္ႀကီး႐ုံး

၀၆၇-၄၁၂၁၇၆

၀၉-၄၂၀ ၁၆၃၉၈၈

   

( ခ)

ဦးစိုးလင္းဟန္

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ (အဖြဲ႕ဝင္)

ႏိုင္ငံေရးရာ ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၂၅၄၇

၀၉-၄၃၀ ၃၈၆၅၇

   

( ဂ)

ဦးေက်ာ္မိုးထြန္း

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ (အဖြဲ႕ဝင္)

အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၂၀၅၆

၀၉-၂၅၄၁၂၀၉၄၃

   

(ဃ)

ဦးေအာင္မ်ိဳးျမင့္

ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ (အဖြဲ႕ဝင္)

အာဆီယံေရးရာ ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၀၃၅၇

၀၉-၅၁၄၈၂၂၈

   

( င)

ေဒၚေအးေအးစိုး

ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ (အတြင္းေရးမႉး)

ေကာင္စစ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ
ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၂၅၉၀

၀၉-၂၆၀၅၁၇၉၀၉

၂။

သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးေဇာ္ေဌး

ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန

၀၉-၈၃၀၀၀၅၉

၀၆၇-၅၉၀၅၁၃

၃။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးတင္ျမင့္

အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္

ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၀၆၇-၄၁၂၄၀၃

၀၉-၅၀၂၂၈၈၀

   

( ခ)

ရဲမႉးႀကီး ေဇာ္ဝင္းေအာင္

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (စီမံဌာန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕

၀၆၇-၄၁၂၀၃၅
၀၉-၈၃၀၁၇၁၀

   

( ဂ)

ဦးေအာင္သိုက္ဝင္း

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (စီမံေရးရာဌာန)

အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၂၄၁၇

   

(ဃ)

ဦးသိန္းႏိုင္ထြန္း

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန)

အထူး စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၃၁၃၇၄

၀၉-၂၅၄၄၁၅၆၃၈

   

( င)

ဦးမင္းထြန္းစိုး

ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (လုံၿခဳံေရးဌာနစု)

အက်ဥ္းဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၃၁၄၁၈

၀၉-၅၀၂၂၉၁၃

thansoe200718@gmail.com

   

( စ)

ဦးသိန္းထြန္းဦး

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ေနျပည္ေတာ္)

မီးသတ္ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၂၀၅၈၇

၀၉-၇၃၁၃၃၁၅၇ theintunoo0216@gmail.com

   

(ဆ)

ဦးခိုင္ထြန္းဦး

ဒုတိယ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္

ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၀၆၇-၄၁၂၄၃၈

၀၉-၄၀၃၇၁၁၉၈၈

   

( ဇ)

ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္

လက္ေထာက္ အတြင္းဝန္

ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၀၆၇-၄၁၂၅၇၆
၀၉-၅၀၆၄၀၃၀

၄။

ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုးႏိုင္ဦး

ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ေလ့က်င့္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္

တပ္မေတာ္ ေလ့က်င့္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္႐ုံး

၀၉၃၉၁၀၃၅၅၀

   

( ခ)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ရဲဝင္း

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

ျပည္သူ႕ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ စစ္ဆင္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံး

၀၃၆၃၀၅၂၈

၀၉၃၉၁၀၀၄၁၄

           

၀၉၂၅၀၀၉၀၀၀၅

၅။

နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးစိုင္းထြန္းၫို

လက္ေထာက္ အတြင္းဝန္

ဝန္ႀကီး႐ုံး

၀၆၇-၄၀၉၅၁၆
၀၉-၄၂၀၇၀၂၀၀၇

   

( ခ)

ဦးဉာဏ္မ်ိဳး

ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

ဝန္ႀကီး႐ုံး

၀၆၇-၄၀၉၄၉၁
၀၉-၄၂၀၇၃၂၃၉၇

၆။

ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးမ်ိဳးျမင့္ေမာင္

အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္

(အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္)

ဝန္ႀကီး႐ုံး

၀၆၇-၄၁၂၃၂၅

၀၉-၄၃၀၈၅၁၄၄

   

(ခ)

ဦးျမင့္ေက်ာ္

ဒုတိယ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္

(အဖြဲ႕ဝင္)

ဝန္ႀကီး႐ုံး

၀၆၇-၄၁၂၃၂၃/၂၄

၀၉-၅၀၃၄၅၀၈

   

(ဂ)

ဦးရဲႏိုင္

အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ

(အဖြဲ႕ဝင္)

သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္း လုပ္ငန္း

၀၆၇-၄၁၂၁၁၉

၀၉-၈၃၀၆၃၅၈

၀၁-၃၉၈၆၈၄

   

(ဃ)

ဦးေက်ာ္ဇင္သန္႔

လက္ေထာက္ အတြင္းဝန္

(အတြင္းေရးမႉး)

ဝန္ႀကီး႐ုံး

၀၆၇-၄၁၂၃၂၁

၀၉-၅၁၈၅၁၃၁

၇။

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးေဇာ္ေဇာ္ထြန္း

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (စီမံ)

ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္
အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၈၄၁၈
၀၉-၄၉၂၀၂၁၄၂

   

( ခ)

ဦးျမင့္ေဇာ္ဝင္း

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း
စိစစ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္း စစ္ေဆးေရး
ဌာနခြဲ (သာသနာေရး)

၀၆၇-၄၀၆၂၇၉
၀၉-၈၆၃၃၉၅၆

   

( ဂ)

ဦးေအာင္ဆန္းဝင္း

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ သတင္းျပန္ၾကား ေရးဌာနခြဲ (သာသနာေရး)

၀၆၇-၄၀၆၂၇၇
၀၉-၈၇၃၁၅၃၄

   

(ဃ)

ဦးအာကာေက်ာ္

ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ဆက္ဆံေရးႏွင့္
သတင္း ျပန္ၾကားေရး ဌာနခြဲ (ယဥ္ေက်းမႈ)

၀၆၇-၄၀၈၃၈၇
၀၉-၄၃၁၉၉၀၂၉

             

၈။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးသက္ႏိုင္ဦး

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ (အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္)

လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္း အင္းဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၀၀၀၆

၀၉-၄၉၂၀၅၀၆၅

   

( ခ)

ဦးမ်ိဳးတင့္ထြန္း

ဒုတိယ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ (အဖြဲ႕ဝင္)

ဝန္ႀကီး႐ုံး(လယ္ယာ/ဆည္ေျမာင္း)

၀၆၇-၄၁၀၁၄၂
၀၉-၅၀၀၈၂၇၃

   

( ဂ)

ေဒါက္တာထြန္းလြင္

လက္ေထာက္ အတြင္းဝန္ (အဖြဲ႕ဝင္)

ဝန္ႀကီး႐ုံး(ေမြးေရ/ေက်းလက္)

၀၆၇-၄၀၈၀၅၃
၀၉-၄၅၀၀၆၉၀၁၀

   

(ဃ)

ဦးမ်ိဳးေအာင္

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(အဖြဲ႕ဝင္)

သမဝါယမ ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၀၃၄၅

၀၉-၄၉၂၀၃၃၁၈

   

( င)

ဦးလွထြန္း

ဒုတိယ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ (အတြင္းေရးမႉး)

ဝန္ႀကီး႐ုံး (ေမြးေရ/ေက်းလက္)

၀၆၇-၄၀၈၀၅၁

၀၉-၈၆၃၄၄၃၆

၉။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးဝင္းခန္႔

အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ (အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္)

ဝန္ႀကီး႐ုံး

၀၆၇-၄၁၁၀၃၉

၀၉-၄၂၀၇၇၈၀၀၀

   

( ခ)

ဦးေက်ာ္မိုးဦး

ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ (အဖြဲ႕ဝင္)

မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၁၄၂၂

၀၉-၂၅၀၉၅၄၆၃၆

   

( ဂ)

ဦးေအာင္ဝင္း

အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ
(အဖြဲ႕ဝင္)

ျမန္မာ့မီးရထား

၀၆၇-၇၇၁၈၈

၀၉-၂၁၃၀၆၂၃

   

(ဃ)

ဦးေသာင္းလြင္

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး
(အဖြဲ႕ဝင္)

ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၅၃၆၀

၀၉-၈၆၅၁၀၉၃

   

( င)

ဦးေဌး႐ႊင္

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

(အဖြဲ႕ဝင္)

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လူ႕အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲ

၀၆၇-၄၀၇၃၄၉

၀၉-၄၅၀၀၀၀၀၃၆

   

( စ)

ဦးမ်ိဳးေဆြ

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

(အဖြဲ႕ဝင္)

ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၇၂၃၀

၀၉-၅၃၂၀၀၀၂

   

(ဆ)

ဦးေအာင္ရဲထြန္း

လက္ေထာက္ အတြင္းဝန္

(အတြင္းေရးမႉး)

၀န္ႀကီး႐ုံး

၀၆၇-၄၁၁၅၂၀

၀၉-၄၂၀၇၀၄၄၈၄

၁၀။

သယံ ဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ေဒါက္တာသိန္းစိုး

ဒုတိယ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္

သတၳဳက႑

၀၆၇-၄၀၉၀၀၁

၀၉-၄၉၂၀၀၅၈၈

   

( ခ)

ဦးဝင္းေဇာ္

ဒုတိယ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္

ပတ္ဝန္းက်င္/ သစ္ေတာက႑

၀၆၇-၄၀၅၀၀၄

   

( ဂ)

ဦးတင္ထြန္း

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

သစ္ေတာက႑

 
   

(ဃ)

ဦးေအးခ်ိဳေသာင္း

ဒုတိယ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ

၀န္ႀကီး႐ုံး (သစ္လုပ္ငန္း)

၀၁-၂၅၂၄၁၈

၀၉-၇၈၈၈၉၉၉၀၀

   

( င)

ဦးေက်ာ္ဆန္းႏိုင္

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

၀န္ႀကီး႐ုံး (ပတ္ဝန္းက်င္)

၀၆၇-၄၃၁၃၂၄

၀၉-၄၂၀၇၀၄၇၇၅

၁၁။

လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးထိန္လြင္

အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္

၀န္ႀကီး႐ုံး (လၽွပ္စစ္)

၀၆၇-၄၁၀၂၀၂

PSO:၀၆၇-၄၁၀၂၀၆

၀၉-၈၆၀၀၁၃၅

   

( ခ)

ဦးေဌးေအာင္

ဒုတိယ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္

၀န္ႀကီး႐ုံး (စြမ္းအင္)

၀၆၇-၄၁၀၅၉၉

၀၆၇-၄၁၀၄၂၀

၀၉-၈၆၁၂၄၁၄

   

( ဂ)

ဦးစိုးျမင့္

ဒုတိယ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္

၀န္ႀကီး႐ုံး (လၽွပ္စစ္)

၀၆၇-၄၁၀၂၃၅

၀၆၇-၄၁၀၂၀၇

၀၉-၈၆၀၃၀၀၃

   

(ဃ)

ဦးမင္းမင္းဦး

လက္ေထာက္ အတြင္းဝန္
(လၽွပ္စစ္)

မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္း စိစစ္ေရးႏွင့္လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးဌာနခြဲ (ဝန္ႀကီးရံုး)

၀၆၇-၄၁၀၄၂၄

             

၁၂။

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးမ်ိဳးေအာင္

အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္

ဝန္ႀကီး႐ုံး

၀၆၇-၄၃၀၀၈၇
၀၉-၅၀၃၅၃၆၅

   

( ခ)

ဦးျမင့္ႀကိဳင္

အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္

ဝန္ႀကီး႐ုံး

၀၆၇-၄၃၁၀၆၂
၀၉-၅၀၆၆၆၄၂

   

( ဂ)

ဦးၫြန္႔ဝင္း

ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၃၀၁၀၆
၀၉-၄၄၈၅၄၄၇၄၄

   

(ဃ)

ဦးရဲထြန္းဦး

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၃၁၀၃၇
၀၉-၅၁၉၃၃၀၀

၁၃။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ

ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး

ဝန္ႀကီး႐ုံး

 
   

( ခ)

ဦးကိုကိုလြင္

အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္

ဝန္ႀကီး႐ုံး

၀၆၇-၄၀၅၁၇၄

   

( ဂ)

ဦးကိုတင္

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

စက္မႈပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၅၀၆၁

   

(ဃ)

ေဒၚေအးေအးဝင္း

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

စက္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၈၀၈၂

   

( င)

ဦးကံခၽြန္

ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

အမွတ္(၁) အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္း

၀၆၇-၄၀၅၀၅၅

   

( စ)

ေဒၚခင္မာရီ

ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

အမွတ္(၂) အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္း

၀၆၇-၄၀၈၃၅၁

   

(ဆ)

ေဒါက္တာစိုးႏိုင္

ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

အမွတ္(၃) အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္း

၀၆၇-၄၀၈၃၃၅

   

( ဇ)

ဦးကိုကိုလြင္

ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

ျမန္မာ့ေဆးဝါး လုပ္ငန္း

၀၆၇-၄၀၅၁၇၄

   

(စ်)

ေဒၚသန္းသန္းလြင္

ဒုတိယ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္

ဝန္ႀကီး႐ုံး

၀၆၇-၄၀၅၃၂၀

၀၆၇-၄၀၅၀၄၉

၀၉-၂၅၁၁၇၄၉၄၃

   

(ည)

ဦးေအာင္စိုးရ

လက္ေထာက္ အတြင္းဝန္

ဝန္ႀကီး႐ုံး

၀၆၇-၄၀၅၀၄၉

   

( ဋ)

ဦးမ်ိဳးဇာနည္ဝင္း

လက္ေထာက္အတြင္းဝန္

ဝန္ႀကီး႐ုံး

၀၆၇-၄၀၅၀၅၄
၀၆၇-၄၀၅၁၅၃
၀၉-၂၅၄၁၄၈၃၀၉
Fax:၀၆၇-၄၀၅၀၅၃

၁၄။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးခင္ေမာင္လြင္

လက္ေထာက္ အတြင္းဝန္

ဝန္ႀကီး႐ုံး

၀၆၇-၄၀၈၂၁၆

၀၉-၉၇၀၄၇၉၀၃၇

   

( ခ)

ဦးေဇာ္မင္း

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၈၂၈၁

   

( ဂ)

ဦးေဆြတင့္ၾကဴး

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

စားသုံးသူ ေရးရာ ဦးစီးဌာန

၀၉-၂၅၀၂၀၅၅၆၄

   

(ဃ)

ေဒါက္တာထိန္လင္း

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

ျမန္မာ့ ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕

၀၆၇-၄၀၈၄၂၅

၁၅။

ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲ

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး သုေတသန
ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၃၀၁၅၁

၀၉-၅၁၄၆၉၄၂

   

( ခ)

ဦးကိုေလးဝင္း

ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

သုေတသနႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီး ဌာန

၀၉-၇၉၈၂၈၉၁၀၆

၁၆။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ပါေမာကၡေဒါက္တာ ျမင့္ဟန္

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

ကုသေရး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၁၀၀၁
အိမ္:၀၆၇-၄၀၃၁၆၁
၀၉-၅၀၁၂၆၇၉

၁၇။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္

အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ (စီမံကိန္း)

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၀၆၇-၄၀၇၂၅၆

၀၉-၂၆၁၂၆၁၅၀၀

   

( ခ)

ေဒၚႏြဲ႕ႏြဲ႕ဝင္း

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၀၄၅၀

၀၉-၄၅၂၄၁၆၆၉၀

   

( ဂ)

ဦးမင္းထြဋ္

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၃၀၀၆၅

၀၉-၅၀၉၂၅၃၆

   

(ဃ)

ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား
ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန

၀၁-၆၅၈၁၂၁

၀၁-၆၅၈၁၃၈

၀၉-၈၃၀၀၁၄၂

   

( င)

ဦးေမာင္ေမာင္တင့္

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၇၀၈၅

၀၉-၈၃၀၃၁၄၀

၁၈။

ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးေဇာ္မင္းသိမ္း

ဒုတိယ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္

(အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္)

ဝန္ႀကီး႐ုံး

၀၉-၄၄၈၅၃၄၇၆၉

၀၆၇-၄၀၇၅၈၄

   

( ခ)

ဦးခင္ေမာင္ေက်ာ္

ေခတၱ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

(အဖြဲ႕ဝင္)

လမ္းဦးစီးဌာန

၀၉-၅၁၆၄၄၈၁

၀၆၇-၄၀၇၆၀၃

   

( ဂ)

ဦးေ႐ႊေလး

ေခတၱ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

(အဖြဲ႕ဝင္)

တံတားဦးစီးဌာန

၀၉-၅၂၀၂၃၂၄

၀၆၇-၄၀၇၆၀၂

   

(ဃ)

ဦးျမင့္ႏိုင္

ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

(အဖြဲ႕ဝင္)

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန

၀၉-၅၀၄၁၆၆၁

၀၆၇-၄၀၇၃၁၅

   

( င)

ဦးသိန္းေဇာ္

ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

(အဖြဲ႕ဝင္)

အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန

၀၉-၅၁၄၇၈၁၂

၀၆၇-၄၀၇၄၂၃

   

( စ)

ေဒၚေမသက္လႈိင္

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

(အတြင္းေရးမႉး)

ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ သတင္းျပန္ၾကားေရး ဌာနခြဲ

၀၉-၈၃၀၃၉၁၇

၀၆၇-၄၀၇၅၉၁

၁၉။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးစိုးေအာင္

အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီး
ဌာန

၀၆၇-၄၀၄၁၈၅

၀၉-၈၆၀၀၀၂၅

၀၉-၉၇၉၄၂၇၄၉၆

   

( ခ)

ဦးစိုးၾကည္

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၄၀၃၂

၀၉-၈၆၀၁၀၀၅

   

( ဂ)

ေဒါက္တာကိုကိုႏိုင္

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၄၀၅၀

၀၉-၈၆၀၁၁၆၄

၀၉-၄၉၂၀၂၀၂၂

   

(ဃ)

ေဒၚႏြဲ႕ယဥ္ေအး

လက္ေထာက္ အတြင္းဝန္

ဝန္ႀကီး႐ုံး

၀၆၇-၄၀၄၂၅၄

၀၉-၄၃၁၂၆၆၇၁

   

( င)

ေဒၚ႐ူပါျမ

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၄၃၇၀

၀၉-၄၃၀၇၉၃၁၄

   

( စ)

ေဒၚျဖဴလဲ့လဲ့ထြန္း

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၄၄၂၀

၀၉-၄၂၈၁၂၅၀၂၇

၂၀။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ေဒၚခင္သန္းဝင္း

ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈ
ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၆၄၄၈
၀၉-၄၉၂၃၆၅၄၇

Fax:၀၆၇-၄၀၆၀၅၇

   

( ခ)

ဦးျမင့္ေထြး

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ဆက္ဆံေရးႏွင့္
သတင္းျပန္ၾကားေရး ဌာနခြဲ

၀၆၇-၄၀၆၂၄၄

၀၉-၅၀၇၃၉၃၅
Fax:၀၆၇-၄၀၆၁၇၃

၂၁။

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ေဒါက္တာ အယ္လ္တူး မိန္းေဂါင္

ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

အခြန္အယူခံ အဖြဲ႕ခုံ႐ုံး၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၀၆၇-၄၀၉၄၉၅

၀၉-၂၆၀၆၀၇၃၆၂

   

( ခ)

ဦးမင္းေအးကို

လက္ေထာက္ အတြင္းဝန္

ဝန္ႀကီး႐ုံး (ယဥ္ေက်းမႈ)

၀၆၇-၄၀၉၅၅၄

၀၉-၇၉၆၁၇၀၁၁၆

   

( ဂ)

ဦးဝင္းႏိုင္

ပါေမာကၡ (ဌာနမႉး) စက္မႈ အင္ဂ်င္နီယာ

ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားစြမ္း
ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ ေရးဦးစီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီး ဌာန

၀၆၇-၄၀၉၅၅၄