ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူႏွင့္အဖြဲ႔ အမည္စာရင္းေပးပုိ႔ထားေသာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားစာရင္း

ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူႏွင့္အဖြဲ႔ အမည္စာရင္းေပးပုိ႔ထားေသာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားစာရင္း

 

စဥ္

ဝန္ႀကီးဌာန

ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္အဖြဲ႔

ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

အမည္

ရာထူး

ဌာန

၁။

ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးေက်ာ္ေဇယ်

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္

(အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္)

ႏိုင္ငံေရးရာဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၂၁၇၆

၀၉-၄၂၀ ၁၆၃၉၈၈

 

 

(ခ)

ဦးစုိးလင္းဟန္

ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ (အဖြဲ႔ဝင္)

ႏိုင္ငံေရးရာဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၂၅၄၇

၀၉-၄၃၀ ၃၈၆၅၇

 

 

(ဂ)

ဦးေက်ာ္မုိးထြန္း

ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ (အဖြဲ႔ဝင္)

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဦးဌာန

၀၆၇-၄၁၂၀၅၆

၀၉-၂၅၄၁၂၀၉၄၃

 

 

(ဃ)

ဦးေအာင္မ်ိဳးျမင့္

ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ (အဖြဲ႔ဝင္)

အာဆီယံေရးရာဦးစီးဌာန

 

၀၉-၅၁၄၈၂၂၈

 

 

(င)

ေဒၚေအးေအးစုိး

ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ (အတြင္းေရး မွဴး)

ေကာင္စစ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၂၅၉၀

၀၉-၂၆၀၅၁၇၉၀၉

၂။

သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးေဇာ္ေဌး

ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန

၀၉-၈၃၀၀၀၅၉

၁၆၇-၅၉၀၅၁၃

၃။

ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္

လက္ေထာက္အတြင္းဝန္

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

၀၆၇-၄၁၂၅၇၆

 

 

( ခ)

ဦးရဲႏိုင္

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (စီမံ)

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၂၄၁၇

 

 

 

 

 

 

၀၉-၅၀၂၂၈၈၂

 

 

( ဂ)

ရဲမႉးႀကီးေမာင္စိုး

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (စီမံ)

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕

၀၆၇-၄၁၂၀၃၅

 

 

 

 

 

 

၀၉-၂၁၅၀၆၅၇

၄။

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးႏိုင္ဦး

ဒုတိယတပ္မေတာ္ ေလ့က်င့္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္

တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ရံုး

၀၉၃၉၁၀၃၅၅၀

 

 

 

( ခ)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ရဲဝင္း

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ စစ္ဆင္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံး

၀၃၆၃၀၅၂၈

၀၉၃၉၁၀၀၄၁၄

 

 

 

 

 

 

 

၀၉၂၅၀၀၉၀၀၀၅

၅။

နယ္စပ္ ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးစိုင္းထြန္းၫိဳ

လက္ေထာက္အတြင္းဝန္

ဝန္ႀကီး႐ုံး

၀၆၇-၄၀၉၅၁၆

 

 

 

 

 

 

၀၉-၄၂၀၇၀ ၂၀၀၇

 

 

( ခ)

ဦးဉာဏ္မ်ိဳး

ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး

ဝန္ႀကီး႐ုံး

၀၆၇-၄၀၉၄၉၁

 

 

 

 

 

 

၀၉-၄၂၀၇၃၂၃၉၇

၆။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးတင့္ေဆြ

အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

(အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္)

ဝန္ႀကီး႐ုံး

၀၆၇-၄၁၂၀၁၉

 

 

 

 

 

 

၀၉-၅၁၉၆၇၇၀

 

 

(ခ)

ဦးရဲႏုိင္

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

(အဖြဲ႔ဝင္)

သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္း လုပ္ငန္း

၀၆၇-၄၁၂၁၁၉

၀၉-၈၃၀၆၃၅၈

 

 

(ဂ)

ဦးမ်ိဳးျမင့္ေမာင္

ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

(အဖြဲ႕ဝင္)

ဝန္ႀကီးရံုး

၀၆၇-၄၁၂၃၂၃

၀၉-၄၃၀၈၅၁၄၄

 

 

(ဃ)

ဦးေက်ာ္ဇင္သန္႔

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

(အတြင္းေရးမႉး)

ဝန္ႀကီးရံုး

၀၆၇-၄၁၂၃၂၁

၀၉-၅၁၈၅၁၃၁

၇။

သာသာနာ ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးေဇာ္ေဇာ္ထြန္း

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (စီမံ)

ေရွးေဟာင္းသုေတသန ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပတုိက္ ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၈၄၁၈
၀၉-၄၉၂၀၂၁၄၂

 

 

(ခ)

ဦးျမင့္ေဇာ္ဝင္း

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

မူဝါဒႏွင့္ ဥေပဒလုပ္ထံုး လုပ္နည္း စိစစ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္း စိစစ္ေရးဌာနခြဲ (သာသနာေရး)

Fax:၀၆၇-၄၀၆၂၇၉
၀၉-၈၆၃၃၉၅၆

 

 

(ဂ)

ဦးေအာင္ဆန္းဝင္း

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

ျပည္တြင္းျပည္ပ ဆက္ဆံ ေရးႏွင့္ သတင္းျပန္ၾကားေရး ဌာနခြဲ (သာသနာေရး)

၀၆၇-၄၀၆၂၇၇
၀၉-၈၇၃၁၅၃၄

 

 

(ဃ)

ဦးအာကာေက်ာ္

ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး

ျပည္တြင္းျပည္ပ ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ သတင္း ျပန္ၾကားေရး ဌာနခြဲ (ယဥ္ေက်းမႈ)

၀၆၇-၄၀၈၃၈၇
၀၉-၄၃၁၉၉၀၂၉

၈။

စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္

လက္ေထာက္အတြင္းဝန္

ဝန္ႀကီးရံုး(ေမြး/ေရ/ ေက်းလက္)

၀၆၇-၄၀၈၀၅၃
၀၉-၈၃၀၂၂၄၀

 

 

(ခ)

ဦးမ်ိဳးတင့္ထြန္း

လက္ေထာက္အတြင္းဝန္

ဝန္ႀကီးရံုး (လယ္/ဆည္)

၀၆၇-၄၁၀၁၄၂
၀၉-၅၀၀၈၂၇၃

 

 

(ဂ)

ဦးေက်ာ္သူႏိုင္

လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

ဝန္ႀကီးရံုး (သ/မ)

၀၉-၄၂၀၇၂၉၇၄၆

၉။

ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေရးဝန္ႀကီး ဌာန

(က)

ဦးေအာင္ရဲထြန္း

လက္ေထာက္အတြင္းဝန္

ဝန္ႀကီးရံုး

၀၆၇-၄၁၁၅၂၀

၀၉-၄၂၀၇၀၄၄၈၄

၁၀။

သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရး ဝန္ႀကီး ဌာန

(က)

ဦးဝင္းထိန္

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

ဝန္ႀကီရံုး (သတၱဳ)

၀၆၇-၄၀၉၀၁၇

၀၉-၈၃၀၀၆၀၆

 

 

(ခ)

ဦးေက်ာ္ေဇာ

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

ဝန္ႀကီးရံုး (ပတ္ဝန္းက်င္/ သစ္ ေတာ)

၀၉-၅၁၃၆၄၃၅

 

 

(ဂ)

ဦးမ်ိဳးမင္း

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

ဝန္ႀကီးရံုး (သစ္ေတာ)

၀၆၇-၄၀၅၀၁၉

၀၉-၂၅၄၁၃၆၂၂၈

 

 

(ဃ)

ဦးေအးခ်ိဳေသာင္း

ဒုတိယအေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ

ဝန္ႀကီးရံုး (သစ္လုပ္ငန္း)

၀၁-၂၅၂၄၁၈

၀၉-၇၈၈၈၉၉၉၀၀

 

 

(င)

ဦးေက်ာ္ဆန္းႏိုင္

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

ဝန္ႀကီးရံုး (ပတ္ဝန္းက်င္)

၀၆၇-၄၃၁၃၂၄

၀၉-၄၂၀၇၀၄၇၇၅

၁၁။

လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးထိန္လြင္

အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

ဝန္ႀကီးရံုး (လွ်ပ္စစ္)

၀၆၇-၄၁၀၂၀၂

PSO:၀၆၇-၄၁၀၂၀၆

၀၉-၈၆၀၀၁၃၅

 

 

(ခ)

ဦးေဌးေအာင္

ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

ဝန္ႀကီးရံုး (စြမ္းအင္)

၀၆၇-၄၁၁၀၆၀

၀၉-၈၆၁၂၄၁၄

 

 

(ဂ)

ဦးစိုးျမင့္

ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

ဝန္ႀကီးရံုး (လွ်ပ္စစ္)

၀၉-၈၆၀၃၀၀၃

 

 

(ဃ)

ေဒၚခင္ခင္ေအး

လက္ေထာက္အတြင္းဝန္

(စြမ္းအင္)

ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ဆက္ဆံ ေရးႏွင့္ သတင္း ျပန္ၾကားေရး ဌာနခြဲ

၀၆၇-၄၁၀၁၀၇

၀၆၇-၄၁၁၁၁၅

၀၉-၄၂၀၇၀၇၇၄၀

 

 

(င)

ဦးစန္းယု

လက္ေထာက္အတြင္းဝန္

(လၽွပ္စစ္)

ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ သတင္း ျပန္ၾကားေရးဌာနခြဲ

၀၆၇-၄၁၀၄၂၃

၀၉-၂၅၀၃၄၅၃၃၅

၁၂။

အလုပ္သမား၊  လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႕ အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးမ်ိဳးေအာင္

အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

အလုပ္သမား

၀၆၇-၄၃၀၀၈၇
၀၉-၅၀၃၅၃၆၅

 

 

(ခ)

ဦးျမင့္ႀကိဳင္

အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား

၀၆၇-၄၃၁၀၆၂
၀၉-၅၀၆၆၆၄၂

 

 

(ဂ)

ဦးၫြန္႔ဝင္း

အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၃၀၁၀၆
၀၉-၄၄၈၅၄၄၇၄၄

 

 

(ဃ)

ဦးရဲထြန္းဦး

ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ခ်ဳပ္

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၃၁၀၃၇
၀၉-၅၁၉၃၃၀၀

၁၃။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးလွမိုး

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

၀၆၇-၄၀၅၃၂၀
၀၆၇-၄၀၅၀၄၉
၀၉-၈၆၁၅၅၁၁
၀၆၇-၄၀၅၁၃၅

 

 

(ခ)

ဦးမ်ိဳးဇာနည္ဝင္း

ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

၀၆၇-၄၀၅၀၅၄
၀၆၇-၄၀၅၁၅၃
၀၉-၂၅၄၁၄၈၃၀၉
Fax:၀၆၇-၄၀၅၀၅၃

၁၄။

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီး ဌာန

(က)

ဦးခင္ေမာင္လြင္

လက္ေထာက္အတြင္းဝန္

ဝန္ႀကီးရံုး

၀၆၇-၄၀၈၂၁၆

၀၉-၉၇၀၄၇၉၀၃၇

 

 

(ခ)

ဦးေဇာ္မင္း

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၈၂၈၁

 

 

(ဂ)

ဦးမ်ိဳးသူ

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၃၀၁၃၅

 

 

(ဃ)

ေဒါက္တာထိန္လင္း

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔

၀၆၇-၄၀၈၄၂၅

၁၅။

ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ေဒါက္တာစိုးဝင္း

အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

ဝန္ႀကီးရံုး (ပညာေရး)

၀၆၇-၄၀၇၆၁၉

၀၉-၂၆၃၃၃၉၅၄၄

 

 

(ခ)

ဦးေက်ာ္စြာစိုး

အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

ဝန္ႀကီးရံုး(သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ)

၀၆၇-၄၀၄၂၆၅

၀၉-၅၀၁၄၂၀၉

 

 

(ဂ)

ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲ

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး သုေတသန ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၃၀၁၅၁

၀၉-၅၁၄၆၉၄၂

၀၆၇-၄၃၀၁၆၁/၁၆၂

၁၆။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးစိန္ဝင္း

ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၀၆၇-၄၁၁၁၅၉
အိမ်:၀၆၇-၄၀၃၆၁၅
၀၉-၈၆၀၁၁၅၁

၁၇။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္

အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

စီမံကိန္း

၀၆၇-၄၀၇၂၅၆

၀၉-၂၆၁၂၆၁၅၀၀

 

 

(ခ)

ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း

အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

ဘ႑ာေရး

၀၆၇-၄၁၀၀၆၂

၀၉-၈၃၀၃၃၁၀

 

 

(ဂ)

ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

ႏိုင္ငံျခားစီးပြား ဆက္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၇၁၄၇

 

 

(ဃ)

ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန

၀၁-၆၅၈၁၂၁

၀၁-၆၅၈၁၃၈

၀၉-၈၃၀၀၁၄၂

 

 

(င)

ဦးေမာင္ေမာင္တင့္

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၇၀၈၅

၀၉-၈၃၀၃၁၄၀

 

 

(စ)

ေဒါက္တာ ဝါဝါေမာင္

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႔

၀၆၇-၄၀၆၃၂၅

၀၉-၅၁၀၄၁၈၁

 

 

(ဆ)

ဦးယဥ္ေဇာ္မ်ိဳး

ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္

၀၆၇-၄၂၁၂၂၈

၀၉-၂၆၁၈၈၂၂၈၈

PA:၀၉-၈၆၃၆၈၄၈

 

 

(ဇ)

ေဒၚႏြဲ႕ႏြဲ႕ဝင္း

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၀၄၅၀

၀၉-၄၅၂၄၁၆၆၉၀

 

 

(စ်)

ဦးမင္းထြဋ္

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

ျပည္တြင္းအခြန္ မ်ားဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၃၀၀၆၅

၀၉-၅၀၉၂၅၃၆

၁၈။

ေဆာက္လုပ္ ေရးဝန္ႀကီး ဌာန

(က)

ဦးေက်ာ္လင္း

အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန

၀၉-၈၆၀၁၉၀၆

၀၆၇-၄၀၇၀၇၃

၁၉။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ဦးစိုးေအာင္

အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန

၀၆၇-၄၀၄၀၅၀
၀၆၇-၄၀၃၀၀၁
၀၉-၈၆၀၀၀၂၅

 

 

(ခ)

ဦးစိုးၾကည္

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၄၀၃၂
၀၉-၈၆၀၁၀၀၅

၂၀။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီး ဌာန

(က)

 

 

ေဒၚခင္သန္းဝင္း

ေခတၱဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

 

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ၫႊန္ၾကားမႈ

ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၆၄၄၈
၀၉-၄၉၂၃၆၅၄၇

 

    (ခ) ဦးျမင့္ေထြး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ သတင္း ျပန္ၾကားေရးဌာနခြဲ

Fax:၀၆၇-၄၀၆၀၅၇

၀၆၇-၄၀၆၂၄၄

၀၉-၅၀၇၃၉၃၅
၀၆၇-၄၀၆၁၇၃

၂၀။

တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

(က)

ေဒါက္တာ အယ္လ္တူး မိန္းေဂါင္

ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

အခြန္အယူခံအဖြဲ႕ခုံ႐ုံး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၀၆၇-၄၀၉၄၉၅

 

 

(ခ)

ဦးမင္းေအးကို

လက္ေထာက္အတြင္းဝန္

ဝန္ႀကီး႐ုံး (ယဥ္ေက်းမႈ)

၀၆၇-၄၀၉၅၅၄

 

 

(ဂ)

ဦးဝင္းႏုိင္

ပါေမာကၡ (ဌာနမႉး) စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ

ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ ေရးဦးစီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

၀၆၇-၄၀၉၅၅၄

 

ဦးျမင့္ေထြး