၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားမွ အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာ သည့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ားအား ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ လႊင့္တင္ထား

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၁

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း အစီရင္ ခံစာမ်ားကို အတြဲလိုက္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ လည္းေကာင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္း ပင္မအစီရင္ခံစာမ်ား ကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လတြင္လည္းေကာင္း၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္၂၀၁၄ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ သုေတသနစာတမ္း ၁၃ ေစာင္ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ေျမပုံမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳစုလ်က္ ရွိၿပီး ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္း၊ သားဖြားမိခင္ေသဆုံးျခင္း စသည့္ အေသး စိတ္သုေတသန စာတမ္း သုံးေစာင္ကို၂၀၁၆ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ထပ္မံေရးသားျပဳစုၿပီးျဖစ္ေသာ လူဦးေရ ေျပာင္းလဲျခင္း အေသးစိတ္သုေတသနစာတမ္း ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြား လာျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ ျပထြန္းကားလာျခင္း အေသးစိတ္သုေတသန စာတမ္းကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ လည္း ေကာင္း ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ www. dop.gov.mm တြင္ လႊင့္တင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

လူဦးေရေျပာင္းလဲျခင္းစာတမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူဦး ေရေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ အဆိုပါ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္လူဦးေရ ဆုလဒ္ကို ရရွိခံစားႏိုင္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးသားျပဳစုထားၿပီး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာ ျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ ျပထြန္းကားလာျခင္းစာတမ္းတြင္ ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕ ေျပာင္းသြားလာျခင္း၊ ျပည္ပေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၊ ၿမိဳ႕ ျပ ႏွင့္ေက်းလက္ေဒသတြင္ လူဦးေရပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္မႈ (ၿမိဳ႕ ျပထြန္းကား လာျခင္း)ဟူ၍ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္းျဖစ္စဥ္သုံးမ်ိဳးကို အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာ ေရးသားျပဳစုထားေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္ www. dop.gov.mm တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

(သတင္းစဥ္)