၀န္ႀကီးဌာန Website မ်ား

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ Website လိပ္စာမ်ား

၁။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန

www.mofa.gov.mm

၂။

သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန

www.president-office.gov.mm

၃။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

အေထြေထြအုပ္ခ်ပ္ေရးဦးစီးဌာန http://www.gad.gov.mm

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ www.myanmarpoliceforce.org

မီးသတ္ဦးစီးဌာန www.fsd.gov.mm

၄။

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

http://www.mod.gov.mm/

http://www.mod.gov.mm/zg/

၅။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

www.mba.gov.mm/

၆။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန

www.statecounsellor.gov.mm/

၇။

ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန

http://www.moi.gov.mm/

http://www.mrtv.gov.mm/

http://www.moi.gov.mm/iprd

http://www.moi.gov.mm/ppd

http://www.moi.gov.mm/npe

၈။

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန

www.mora.gov.mm/

www.culture.gov.mm/

www.nlm.gov.mm/

www.dhrmyanmar.gov.mm/

www.fineartsdepartment.gov.mm/

ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕

www.mahana.org.mm

၉။

စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန

www.moai.gov.mm/

www.mali.gov.mm/

www.mlfrd.gov.mm/

၁၀။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

http://www.mcit.gov.mm/

၁၁။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီး ဌာန

www.mining.gov.mm/

http://www.monrec.gov.mm/

၁၂။

လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန

www.moep.gov.mm

www.energy.gov.mm

၁၃။

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီး ဌာန

www.dop.gov.mm/

၁၄။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

www.industry.gov.mm/

၁၅။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

www.commerce.gov.mm

www.myanmartradenet.com.mm

၁၆။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

www.moe.gov.mm/

၁၇။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန

www.moh.gov.mm

၁၈။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

www.mof.gov.mm

www.cbm.gov.mm

www.mebank.com.mm

www.irdmyanmar.gov.mm

www.mminsurance.gov.mm

www.mmse.gov.mm

၁၉။

ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

www.ministry-construction.gov.mm

၂၀။

လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန

www.mswrr.gov.mm

www.dsw.gov.mm

www.rrdmyanmar.gov.mm

၂၁။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန

www.myanmartourism.org

၂၂။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

၂၃။

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕႐ုံး

www.ucsb.gov.mm/

၂၄။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး

www.oagmac.gov.mm/

၂၅။

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး

www.oag.gov.mm/

၂၆။

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး

www.unionsupremecourt.gov.mm/

၂၇။

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံး

www.myanmarconstitutionaltribunal.org.mm/

၂၈။

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

www.uecmyanmar.org/