ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား

စဥ္

ဝန္ႀကီးဌာနအမည္

ဝန္ႀကီး

ဒုတိယဝန္ႀကီး

၁။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ဦးေက်ာ္တင္

၂။

သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ဦးမင္းသူ

၃။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး

၄။

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိန္ဝင္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္

၅။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္

၆။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန

ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ

ဦးခင္ေမာင္တင္

၇။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန

ေဒါက္တာေဖျမင့္

 

၈။

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန

သူရဦးေအာင္ကို

 

၉။

စိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

ေဒါက္တာေအာင္သူ

ဦးလွေက်ာ္

၁၀။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဦးသန္႔စင္ေမာင္

ဦးေက်ာ္မ်ိဳး

၁၁။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဦးအုန္းဝင္း

 

၁၂။

လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန

ဦးေဖဇင္ထြန္း

ေဒါက္တာ ထြန္းႏိုင္

၁၃။

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

ဦးသိန္းေဆြ

 

၁၄။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ

 

၁၅။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ေဒါက္တာသန္းျမင့္

 

၁၆။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး

ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း

၁၇။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန

ေဒါက္တာျမင့္ေထြး

 

၁၈။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဦးေက်ာ္ဝင္း

ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း

၁၉။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဦးဝင္းခိုင္

 

၂၀။

လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန

ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး

 

၂၁။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဦးအုန္းေမာင္

 

၂၂။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

ႏိုင္သက္လြင္