ျပည္သူ႔အတြက္ ပထမ ရက္ ၁၀၀ သတင္းမ်ား

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန

လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး

ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံရုံး ဝန္ႀကီးဌာန