ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ facebook မ်ား

၁။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဝန္ႀကီးဌာန Facebook

၂။

သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန

ဝန္ႀကီးဌာန Facebook

၃။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ Facebook

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ Facebook

၄။

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Facebook

၅။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

ဝန္ႀကီးဌာန Facebook

၆။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန

ဝန္ႀကီးဌာန Facebook

၇။

ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန

ဝန္ႀကီးဌာန Facebook

MRTV Facebook

ျမန္မာ့အလင္း Facebook

ေၾကးမုံ Facebook

၈။

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန

ဝန္ႀကီးဌာန Facebook

၉။

စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီး ဌာန

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန Facebook

ေမြးေရေက်းလက္ Facebook

MOALI Facebook

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန Facebook

၁၀။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

၁၁။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရး ဝန္ႀကီး ဌာန

 

၁၂။

လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန

ဝန္ႀကီးဌာန Facebook

၁၃။

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ အင္အား ဝန္ႀကီး ဌာန

 

၁၄။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

ဝန္ႀကီးဌာန Facebook

၁၅။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

ဝန္ႀကီးဌာန Facebook

၁၆။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန

၁၇။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန

ဝန္ႀကီးဌာန Facebook

၁၈။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

 

၁၉။

ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

ဝန္ႀကီးဌာန Facebook

၂၀။

လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန

ဝန္ႀကီးဌာန Facebook

၂၁။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဝန္ႀကီးဌာန Facebook

၂၂။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

 

၂၃။

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕