တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား အမည္စာရင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္

၁။

ေဒါက္တာခက္ေအာင္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

၂။

ဦးထြန္းတင္

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

၃။

ဦးခင္ေမာင္ျမင့္(ခ)ဦးဒိတ္

ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၄။

ဦးစိုင္းစိန္လင္း

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၅။

ဦးအားတီေယာဟန္

လီဆူတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

၆။

ဦးရန္နမ္းဖုန္

ရဝမ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၇။

ဗိုလ္မႉးႀကီး သူရမ်ိဳးတင္

လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၈။

ဦးေဝလင္း

ဘ႑ာ၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီး ဌာန

၉။

ဦးဝင္းၫြန္႔

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ဝန္ႀကီး ဌာန

၁၀။

ဦးျမသိန္း

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

၁၁။

ဦး H လေအာင္

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီး ဌာန

၁၂။

ဦးေနဝင္း

စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၁၃။

ေဒါက္တာသင္းလြင္

လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာန

၁၄။

ဦးဒီဆင္ရမ္

ဥပေဒခ်ဳပ္

၁၅။

ဦးတင္လႈိင္

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

ကယားျပည္နယ္

၁။

ဦးအယ္လ္ေဖာင္း႐ႈိ

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

၂။

ဦးလွေထြး

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

၃။

ဦးလွမ်ိဳးေဆြ

ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၄။

ဗိုလ္မႉးႀကီးျမင့္ေဝ

လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၅။

ဦးခင္ေမာင္ျဖဴ

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လၽွပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဌာန

၆။

ဦးေဘာ့စ္ကို

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

၇။

ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ေဌး

စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာန

၈။

ဦးတီရယ္

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၉။

ဦးေမာ္ေမာ္

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၁၀။

ဦးစိုင္းေက်ာ္ဇံ

ဥပေဒခ်ဳပ္

၁၁။

ဦးေအာင္ေမာင္း

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

ကရင္ျပည္နယ္

၁။

ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

၂။

ဦးေစာခ်စ္ခင္

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

၃။

ဦးေတဇထြဋ္လႈိင္ေထြး

ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

၄။

ဦးမင္းတင္ဝင္း

မြန္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၅။

ဦးခြန္မ်ိဳးတင့္

ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၆။

ဗိုလ္မႉးႀကီးေအာင္လြင္

လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၇။

ဦးသန္းႏိုင္

စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၈။

ဦးေစာျမင့္ဦး

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန

၉။

ဦးစိုးလႈိင္

လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

၁၀။

ဦးေစာျပည္သာ

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ သစ္ေတာ၊ သတၱဳႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၁၁။

ေဒါက္တာတင္ဝင္းေက်ာ္

လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာန

၁၂။

ဦးေစာခ်စ္ျမင့္ေလး

ဥပေဒခ်ဳပ္

၁၃။

ဦးေစာလွထြန္း

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

ခ်င္းျပည္နယ္

၁။

ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

၂။

ဦးဇိုေဘြ

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

၃။

ဗိုလ္မႉးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္

လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၄။

ဦးဝီေကာ

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၅။

ဦးမန္ဟင္းဒါလ္း

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳ ဝန္ႀကီးဌာန

၆။

ဦးေ႐ႊထီးအိုး

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

၇။

ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္

စည္ပင္သာယာေရး၊ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ဝန္ႀကီး ဌာန

၈။

ဦးေပါင္လြန္းမင္ထန္

လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာန

၉။

ဦးထန္က်ဳံး(ခ) ဦးဆနီဇာဟိုး

ဥပေဒခ်ဳပ္

၁၀။

ဦးလာလ္တင္မန္း(ခ) ဦးေဒးဗစ္လာလ္တင္ေမာင္

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

၁။

ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

၂။

ဦးသန္း

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

၃။

ေဒၚေမႊးေမႊးခင္

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၄။

ဦးလာလ္ေထာင္ထန္း

ခ်င္းတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

၅။

ဗိုလ္မႉးႀကီးေက်ာ္သန္႔ႏိုင္

လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၆။

ဦးစိုးဦး

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၇။

ဦးကမ္ဇာမုံ

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန

၈။

ဦးသန္းၫြန္႔ဝင္း

လၽွပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၉။

ဦးျမင့္ၾကည္

စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၁၀။

ေဒါက္တာေဇာ္ဝင္း

လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာန

၁၁။

ဦးခင္ေမာင္လွ

ဥပေဒခ်ဳပ္

၁၂။

ဦးစိုးလြင္

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

၁၃။

ဦးေကဆိုင္း

နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

၁။

ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

၂။

ဦးခင္ေမာင္ေအး

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

၃။

ဦးေစာလုကာ

ကရင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၄။

ဗိုလ္မႉးႀကီး ေက်ာ္ေဇယ်

လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၅။

ဦးၿဖိဳးဝင္းထြန္း

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၆။

ဦးဟိုပင္

လူမႈေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၇။

ဦးျမင့္ေမာင္

သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၈။

ဦးၾကည္လႈိင္

လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန

၉။

ဦးျမင့္စန္း

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီး ဌာန

၁၀။

ဦးစိုးျမင့္

ဥပေဒခ်ဳပ္

၁၁။

ဦးသိန္းထြန္း

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

၁၂။

ဦးတင္ေအာင္

တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

၁။

ဦးဝင္းသိန္း

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

၂။

ဦးခင္ေမာင္ရီ

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

၃။

ေဒၚေနာ္ပြယ္ေဆး

ကရင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

၄။

ဦးသန္းဝင္း

စက္မႈလၽွပ္စစ္ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၅။

ဦးအုန္းျမင့္

ဥပေဒခ်ဳပ္

၆။

ေဒၚသန္းဝင္း

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

၇။

ဦးေမာင္ေမာင္ေအး

တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီး

၈။

ေဒၚလြင္လြင္ေအးေက်ာ္

တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီး

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

၁။

ေဒါက္တာေအာင္မိုးၫို

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

၂။

ဦးတာ

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

၃။

ဦးလွထြန္း

ခ်င္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၄။

ဗိုလ္မႉးႀကီးႏိုင္ဦး

လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၅။

ဦးတင္ႏြယ္ဦး

ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

၆။

ဦးစိုးျမင့္

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

၇။

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေအး

သယံဇာတ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန

၈။

ဦးေဇာ္မင္း

စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၉။

ဦးျမင့္ေဇာ္

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန

၁၀။

ဦးဆန္းလင္း

ဥပေဒခ်ဳပ္

၁၁။

ဦးလွသန္း

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

၁။

ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

၂။

ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

၃။

ေဒါက္တာရဲလြင္

ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္

၄။

ဦးစိုင္းေက်ာ္ေဇာ

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

၅။

ဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ိဳးမင္းေအာင္

လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၆။

ေဒါက္တာစိုးသန္း (ခ) ဦးေက်ာ္စိုးသန္း

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန

၇။

ဦးဇာနည္ေအာင္

လၽွပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၈။

ဦးမ်ိဳးသစ္(ခ) ဦးပါေလး

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိ္န္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဌာန

၉။

ဦးျမတ္သူ

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၁၀။

ေဒါက္တာရဲလြင္

စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၁၁။

ဦးေအာင္ဝင္း

ဥပေဒခ်ဳပ္

၁၂။

ေဒၚခင္ေအးေဆြ

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

မြန္ျပည္နယ္

၁။

ေဒါက္တာ ေအးဇံ

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

၂။

ေဒၚတင္တင္အိ

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

၃။

ဦးေရႊျမင့္

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

၄။

ေဒၚစံဝင့္ခိုင္

ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၅။

ဦးေအာင္ျမင့္ခိုင္

ကရင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၆။

ဗိုလ္မွဴးႀကီးဝင္းႏိုင္ဦး

လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၇။

ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္

လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

၈။

ေဒါက္တာထိန္လင္း

လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာန

၉။

ဦးထြန္းေဌး

စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၁၀။

ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္း (ခ) ႏိုင္ၾကည္ဝင္း

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဌာန

၁၁။

ဦးဝဏၰေက်ာ္

စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

၁၂။ ေဒၚေအးေအးမို႔ ဥပေဒခ်ဳပ္
၁၃။ ေဒၚသိန္းသိန္းဦး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

 

ရခိုင္ျပည္နယ္

၁။

ဦးညီပု

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

၂။

ဦးစံေက်ာ္လွ

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

၃။

ဦးပုန္ေဘြ

ခ်င္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၄။

ဗိုလ္မႉးႀကီးထိန္လင္း

လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၅။

ဦးေက်ာ္ေအးသန္း

ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၆။

ဦးေက်ာ္လြင္

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳ တြင္းဝန္ႀကီး ဌာန

၇။

ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ

လၽွပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၈။

ဦးမင္းေအာင္

စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၉။

ေဒါက္တာခ်မ္းသာ

လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာန

၁၀။

ဦးေက်ာ္လွထြန္း

ဥပေဒခ်ဳပ္

၁၁။

ေဒၚယဥ္လွ

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

၁။

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

၂။

ဦးတင္ေမာင္ထြန္း

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

၃။

ဦးေမာင္ေမာင္စိုး

ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၊ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၄။

ေဒၚပန္းသဥၨာမ်ိဳး

ကရင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

၅။

ဦးေဇာ္ေအးေမာင္

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

၆။

ဗိုလ္မႉးႀကီးတင္ေအာင္ထြန္း

လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၇။

ဦးျမင့္ေသာင္း

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၈။

ဦးဟံထြန္း

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန

၉။

ေဒၚနီလာေက်ာ္

လၽွပ္စစ္ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၁၀။

ဦးေမာင္ေမာင္စိုး

စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၁၁။

ဦးႏိုင္ငံလင္း

လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာန

၁၂။

ဦးဟန္ထူး

ဥပေဒခ်ဳပ္

၁၃။

ေဒၚခင္သန္းလွ

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

ရွမ္းျပည္နယ္

၁။

ေဒါက္တာလင္းထြဋ္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

၂။

ဦးစိုင္းလုံးဆိုင္

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

၃။

ဦးခြန္ထြန္းလူ (ခ) ဒီကီ

“ဝ” ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း

၄။

ဦးေက်ာက္တယ္ခ်န္

ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ

၅။

ဦးဝင္းေက်ာ္ (ခ) ဦးအိုက္မန္း

ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ

၆။

ဦးခြန္စံလြင္

ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ

၇။

ဦးအာကာလင္း

ဓႏု ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ

၈။

ေဒါက္တာ ေအာင္သန္းေမာင္

ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၉။

ဦးဇုတ္ေဒါင္

ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၁၀။

ဦးဂူဆာ

လီဆူတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၁၁။

ဦးေယာသပ္

လားဟူတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

၁၂။

ဦးအာေဗလွ

အာခါတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၁၃။

ေဒါက္တာထြန္းလႈိင္

အင္းသားတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ ဝန္ႀကီး ဌာန

၁၄။

ဦးခြန္ေအးေမာင္

ကယန္း (ခ) ပေဒါင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၁၅။

ဗိုလ္မႉးႀကီးစိုးမိုးေအာင္

လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၁၆။

ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

၁၇။

ဦးခြန္ရဲေထြး

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

၁၈။

ေဒါက္တာညီညီေအာင္

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၁၉။

ဦးေဆြသိန္း

လၽွပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

၂၀။

ဦးစိုးၫြန္႔လြင္

စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာန

၂၁။

ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း

လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာန

၂၂။

ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံ

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၂၃။

ဦးစိုင္းစြံဆိုင္း

စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၂၄။

ဦးတင္ဦး

ဥပေဒခ်ဳပ္

၂၅။

ေဒၚနန္းဝိုဟိန္း

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

၁။

ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

၂။

ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

၃။

ဂါ့မိုးျမတ္ျမတ္သူ

ကရင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

၄။

ဦးတင္ေစာ

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၅။

ဗိုလ္မႉးႀကီးေက်ာ္စြာလႈိင္

လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၆။

ဦးလွေက်ာ္

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၇။

ဦးဘဟိန္း

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၈။

ဦးဝင္းေဌး

လၽွပ္စစ္၊ စြမ္းအင္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၉။

ဦးေက်ာ္ျမင့္

စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၁၀။

ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြး

လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာန

၁၁။

ဦးသိန္းေ႐ႊ

ဥပေဒခ်ဳပ္

၁၂။

ေဒၚစန္းစန္းခိုင္

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္

၁။

ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္

ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္

၂။

ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ (ဥကၠ႒)