တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၏ အမည္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္စာရင္း

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉးမ်ား၏ အမည္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္စာရင္း

စဥ္

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

အမည္

႐ုံးဖုန္း

လက္ကိုင္ဖုန္း

ကခ်င္

ဦးျမင့္လြင္

၀၇၄-၂၉၀၈၈

 

ကယား

ဦးသန္းေဆြဝင္း

၀၈၃-၂၃၀၈၂

၀၉-၄၄၈၅၃၃၃၆၆

ကရင္

ဦးမင္းေ႐ႊ

 

၀၉-၈၇၃၀၆၀၃

ခ်င္း

ဦးၿပဳံးခ်ိဳ

၀၇၀-၂၁၀၀၂

၀၉-၄၅၇၃၆၄၆၃၃

စစ္ကိုင္း

ဦးျမတ္ေက်ာ္ေက်ာ္

၀၇၁-၂၀၃၂၅၀

၀၉-၂၁၃၂၂၂

တနသၤာရီ

ဦးဝင္းရွိန္

၀၅၉-၂၃၅၅၆

၀၉-၈၇၆၀၁၅၅

ပဲခူး

ဦးတိုးဝင္း

၀၅၂-၂၂၀၀၇၈၉

၀၉-၄၂၈၃၁၇၂၇၂

မေကြး

ဦးေက်ာ္ျမင့္

၀၆၃-၂၆၆၃၈

၀၉-၂၀၁၁၇၂၇

မႏၲေလး

ဦးျမင့္တင္

၀၂-၇၄၀၀၃

၀၉-၂၀၃၀၀၀၃

၁၀

မြန္

ဦးေဇာ္လင္းထြန္း

၀၅၇-၂၄၀၀၃

၀၉-၈၇၀၀၃၃၃

၀၉-၇၃၇၉၀၂၂၂

၁၁

ရခိုင္

ဦးတင္ေမာင္ေဆြ

၀၄၃-၂၃၆၃၆

 

၁၂

ရန္ကုန္

ဦးမ်ိဳးေအာင္ေဌး

၀၁-၂၂၁၀၅၂

၀၉-၈၆၀၂၄၂၀

၁၃

ရွမ္း

ဦးစိုးစိုးေဇာ္

၀၈၁-၂၀၀၀၀၁

၀၉-၅၂၁၄၃၃၃

၁၄

ဧရာဝတီ

ဦးေမာင္ေမာင္ဆန္း

၀၄၂-၂၄၅၂၇

၀၉-၅၂၀၀၀၇၃

၁၅

ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ

ဦးျမင့္ေအာင္

၀၆၇-၄၁၂၂၁၆

၀၉-၉၆၈၆၈၄၁၁၁