ေၾကညာခ်က္

Post date: 05/11/2017 - 13:45

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ပုံႏွိပ္ျခင္း ႏွင့္ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္း နည္းဥပေဒမ်ားကို အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၄၈/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ 

Post date: 05/04/2017 - 18:58

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရုံးဝန္ၾကီးဌာနသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Post date: 04/27/2017 - 14:43

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ထုတ္ေဝျခင္း လုပ္ငန္းနည္းဥပေဒမ်ားကို အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၄၈/၂ဝ၁၄)ျဖင့္ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္

Post date: 02/23/2017 - 18:51

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း

Post date: 02/15/2017 - 18:33

"ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၂) "

Post date: 02/14/2017 - 20:24

၁။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္ပါ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ်ားႏွင့္အညီ ေဒသကို အေျခခံသည့္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို

Post date: 02/08/2017 - 05:49

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွစတင္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းသာ ဖမ္းယူရရွိႏိုင္သည့္ “ေမယု FM ေရဒီယို ” အစီအစဥ္ကို အခ်ိန္ပိုင္း စမ္းသပ္ထုတ္လႊင့္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား သိရွိေစေရးအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း သတင္း ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္-

Post date: 01/30/2017 - 19:27

၁။       အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ အႀကီးတန္း ေခါင္းေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ကို တက္ေရာက္ခဲ႔သည့္ ဦးကိုနီ (အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥပေဒ အၾကံေပး) 

Post date: 01/30/2017 - 19:22

၁။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD)၏ ဥပေဒအႀကံေပး ဦးကိုနီသည္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံသို႔ ေလ့လာေရး ခရီး သြားေရာက္ၿပီး ျပန္လည္ ေရာက္ရွိစဥ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ 

Post date: 01/30/2017 - 19:20

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဥပေဒအႀကံေပး ဦးကိုနီသည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ ညေန ၅ နာရီခန္႔တြင္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ Terminal 1 ေရွ႕၌ ဦးၾကည္လင္း ဆုိသူမွ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္

Pages