ဝန္ၾကီးဌာနေၾကညာခ်က္မ်ား

Post date: 04/27/2017 - 14:43

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ထုတ္ေဝျခင္း လုပ္ငန္းနည္းဥပေဒမ်ားကို အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၄၈/၂ဝ၁၄)ျဖင့္ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္

Post date: 02/08/2017 - 05:49

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွစတင္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းသာ ဖမ္းယူရရွိႏိုင္သည့္ “ေမယု FM ေရဒီယို ” အစီအစဥ္ကို အခ်ိန္ပိုင္း စမ္းသပ္ထုတ္လႊင့္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား သိရွိေစေရးအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း သတင္း ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္-

Post date: 01/30/2017 - 19:22

၁။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD)၏ ဥပေဒအႀကံေပး ဦးကိုနီသည္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံသို႔ ေလ့လာေရး ခရီး သြားေရာက္ၿပီး ျပန္လည္ ေရာက္ရွိစဥ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ 

Post date: 11/04/2016 - 19:22

ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဒုတိယအသုတ္ႏွင့္ တတိယအသုတ္တို႔တြင္ ဝယ္ယူမည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ (၄-၁၁-၂၀၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊

Post date: 10/28/2016 - 15:31

ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပိုး ဆိုသည္မွာ ေရာဂါပိုး သယ္ေဆာင္ထားသည့္ ေအးဒီးစ္ျခင္က်ား ကိုက္ခံရ ျခင္းမွ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ေရာဂါတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

Post date: 09/12/2016 - 09:54

ပံုႏွိပ္ျခင္း၊ ထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ သတင္းေအဂ်င္စီလုပ္ငန္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးမႈ အေျခအေန 

Post date: 09/06/2016 - 14:25

ပုံႏွိပ္ျခင္း၊ ထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ သတင္းေအဂ်င္စီလုပ္ငန္းမ်ားအား ခြင္ျပဳ ေပးမႈ အေျခ အေန

Post date: 08/25/2016 - 20:52

၁။       က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ဌာနသည္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ အလွကုန္ပစၥည္း ဆိုင္ရာ အမိန္႔(၁/၂၀၁၀)ကို ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Post date: 08/18/2016 - 11:16

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္း လုပ္ငန္း နည္းဥပေဒမ်ားကို အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၄၈/၂၀၁၄) ျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းအသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားလာပါက ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္း နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီစိစစ္၍ လုပ္ငန္းအသိ အမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Post date: 07/27/2016 - 14:15

ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္း လုပ္ငန္း နည္းဥပေဒမ်ားကို အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၄၈/၂၀၁၄) ျဖင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀)ရက္ေန႔ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ လုပ္ငန္းအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေလၽွာက္ ထားလာပါက ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္း လုပ္ငန္း

Pages