ဦးစီးဌာနႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ား၏ေၾကျငာခ်က္မ်ား

Post date: 05/11/2017 - 13:45

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ပုံႏွိပ္ျခင္း ႏွင့္ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္း နည္းဥပေဒမ်ားကို အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၄၈/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ 

Post date: 01/06/2017 - 09:33

သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းမွ ေန႔စဥ္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ ေၾကးမုံ သတင္းစာႏွင့္ The New Light of Myanmar သတင္းစာ(အဂၤလိပ္) တို႔အား 

Post date: 01/05/2017 - 09:57

၁။ ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားမွ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးရာတြင္ လုိက္နာရန္ အခ်က္မ်ား ကို ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီး ဌာနက ၂-၁-၂၀၁၇ ရက္စြဲျဖင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၏ သံရံုးမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

Post date: 08/05/2016 - 12:55

သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ႐ုံးသုံးႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား (Duct Linne Air Con, And Card Printer) ဝယ္ယူေရးအတြက္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူေရးႏွင့္ထုခြဲ ေရာင္းခ်ေရးေကာ္မတီက ၅ -၈ - ၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေဈးႏႈန္းစိစစ္ေရးအစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့ၿပီး ဌာနမွ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းစံခ်ိန္စံၫႊန္းကိုက္ညီၿပီး ေဈးအနည္းဆုံး တင္ဒါ တင္သြင္းသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကုမၸဏီမ်ားမွ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္ -

Post date: 03/31/2015 - 22:08

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညိွႏိႈင္းေရးအဖဲြ႕ တို႔၏ ပူးတြဲ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Post date: 03/31/2015 - 22:06

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္းေရး အဖြဲ႕တို႔၏ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း (Final Draft) ကို ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညွိႏႈိင္း ျပဳစုေရး ဆြဲ ၿပီးစီးေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္

Post date: 09/24/2013 - 09:10

၁။       လက္ရွိပင္စင္လစာ ခံစားလ်က္ရွိေသာ အၿငိမ္းစားမ်ားအတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သို႔ ေငြေပးမိန္႔ ထုတ္ျပန္ေပးၿပီး ပင္စင္စားဦးေရမွာ ၅၁၀၈၆၀ ဦး၊ လစာေငြ ထုတ္ေပးၿပီး ဦးေရ မွာ ၃၁၉၂၁၂ ဦးျဖစ္ပါ၍ လစာထုတ္ယူရန္ က်န္ရွိသူဦးေရမွာ ၁၉၁၆၄၈ ဦး ျဖစ္ပါသည္။

Post date: 08/28/2013 - 13:32

ျမန္မာ႔ေရနံႏွင္႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းႏွင္႔ ေရနံရွာေဖြတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိေသာ PTTEP International Limited သည္ မုတၱမကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ အမွတ္ M-11 ၌ Deep Water Drilling Campaign တြင္ တြင္းတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းက

Post date: 08/19/2013 - 07:20

အတည္ျပဳျပဌာန္းေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ လယ္ယာေျမ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေတာင္သူ လယ္သမား မိသားစုမ်ား၏ သားစဥ္းေျမးဆက္အဆက္ဆက္ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ ဘဝအာမခံခ်က္ခုိင္ခုိင္မာမာ ရရွိေစေရး အတြက္

Post date: 07/18/2013 - 07:08

အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျပတိုက္သို႔ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာမည့္ လုပ္သားျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ပါပစၥည္းမ်ားကို ယူေဆာင္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္သို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ မျပဳေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္-

Pages