အစိုးရသစ်လက်ထက် အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆောင်ရွက်ချက်များ